Trong bài viết trước tôi có hướng dẫn 1 bài viết check điều kiện để lấy data cuối trong repeater field – Advanced Custom Fields (ACF) và hiển thị trong bài này sẽ thay đổi thứ tự hiển thị dữ liệu 1 cách đơn giản khi sử dụng plugin ACF <?php $outs = array(); if( […]