Cài đặt WP CLI và quản lý WordPress bằng câu lệnh WP CLI

Ngoài quản lý WordPress qua giao diện trực quan thì bạn có thể quản lý WordPress bằng cách sử dụng các câu lệnh WP CLI , câu lệnh WP CLI sẽ rất hữu ích cho lập trình viên xử lý các sự cố khi không thể hoặc không muốn đăng nhập vào wp-admin thông qua giao diện bình thường.

Việc quản lý website WordPress thông qua câu lệnh cũng khá đơn giản mà chỉ cần vài phút làm quen bạn có thể hiểu và thao tác được, các thao tác cài đặt WP CLI và sử dụng bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

WP-CLI là gì?

WP-CLI là tính năng được ra đời và phát triển từ những năm 2011 , với WP-CLI bạn có thể dễ dàng thao tác quản lý website WordPress của mình một cách đơn giản thông qua giao diện dòng lệnh (Command).

Với cách thức thông thường , khi các bạn cần cài đặt Plugins, Themes, hay chỉnh sửa liên quan đến WordPress các bạn cần phải truy cập vào trình quản trị WordPress và thực hiện các thao tác bằng cách click chuột nhưng với WP-CLI bạn chỉ cần gõ các dòng lệnh để thực hiện.

Cài đặt WP-CLI

Mặc định WP-CLI sẽ không được cài đặt mà bạn phải cài đặt thủ công vào máy chủ của bạn , nếu bạn sử dụng các dịch vụ Server/VPS nhưng chưa được cài đặt sẵn WP-CLI thì có thể thực hiện các bước sau đây để cài đặt.

1. Bạn cần đăng nhập vào SSH vào VPS của mình với quyền root
2. Sau khi đã SSH thành công các bạn cần chạy các lệnh sau:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
php wp-cli.phar --info
chmod +x wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Chúc thích lệnh:

1.
2. Xác nhận tải thành công.
3. Phân quyền thực thi fille wp-cli.phar
4. Di chuyển WP-CLI đến phân vùng mà tất cả người dùng có thể sử dụng lệnh và đổi tên từ wp-cli.phar thành wp

Lý do bạn cần đổi wp-cli.phar thành wp là để trong quá trình sử dụng lệnh, bạn chỉ cần gõ wp thay vì wp-cli.phar

Cách sử dụng WP-CLI

Khi bạn cài đặt WP-CLI lên các máy chủ server/VPS và đang thực hiện thao tác với quyền root, thì khi sử dụng các lệnh của WP-CLI các bạn cần thêm vào option --allow-root phía sau dòng lệnh nếu không các bạn sẽ nhận được cảnh báo lỗi như phía dưới. Nếu các bạn đang sử dụng các dịch vụ Sharehost hoặc không phải thao thác từ user root thì bạn không cần phải thêm option này vào phía sau.

Error: YIKES! It looks like you're running this as root. You probably meant to run this as the user that your WordPress installation exists under.

If you REALLY mean to run this as root, we won't stop you, but just bear in mind that any code on this site will then have full control of your server, making it quite DANGEROUS.

If you'd like to continue as root, please run this again, adding this flag: --allow-root

If you'd like to run it as the user that this site is under, you can run the following to become the respective user:

sudo -u USER -i -- wp

Bạn phải di chuyển tới thư mục gốc chưa website thì mới thao tác được lệnh WP-CLI nếu ở ngoài thư mục gốc chứa website WordPress thì sẽ nhận được thông báo như bên dưới. Trước khi thao tác với WP-CLI bạn phải dùng lệnh cd /thu-muc-goc-chua-website-wp/

[root@vutruso ~]# wp --info --allow-root
OS:   Linux 4.18.0-305.19.1.el8_4.x86_64 #1 SMP Wed Sep 15 15:39:39 UTC 2021 x86_64
Shell: /bin/bash
PHP binary:   /usr/local/lsws/lsphp74/bin/php
PHP version:  7.4.22
php.ini used:  /usr/local/lsws/lsphp74/etc/php.ini
MySQL binary:  /usr/bin/mysql
MySQL version: mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.28-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
SQL modes:   STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
WP-CLI root dir:    phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli
WP-CLI vendor dir:   phar://wp-cli.phar/vendor
WP_CLI phar path:    /root
WP-CLI packages dir:
WP-CLI global config:
WP-CLI project config:
WP-CLI version: 2.5.0

Lệnh kiểm tra phiên bản WP-CLI.

wp --info

wp --info --allow-root
OS:   Linux 4.18.0-305.19.1.el8_4.x86_64 #1 SMP Wed Sep 15 15:39:39 UTC 2021 x86_64
Shell: /bin/bash
PHP binary:   /usr/local/lsws/lsphp74/bin/php
PHP version:  7.4.22
php.ini used:  /usr/local/lsws/lsphp74/etc/php.ini
MySQL binary:  /usr/bin/mysql
MySQL version: mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.28-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
SQL modes:
WP-CLI root dir:    phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli
WP-CLI vendor dir:   phar://wp-cli.phar/vendor
WP_CLI phar path:    /home/bitches.vn/public_html
WP-CLI packages dir:
WP-CLI global config:
WP-CLI project config:
WP-CLI version: 2.5.0
[root@vutruso public_html]

Lệnh kiểm tra danh sách các tính năng được hỗ trợ qua WP-CLI.

wp help

Như hình bên dưới các bạn có thể thấy WP-CLI hỗ trợ rất nhiều tính năng liên quan đến WordPress, để sử dụng tính năng nào các bạn chỉ việc gõ lệnh tương ứng: wp

NAME

 wp

DESCRIPTION

 Manage WordPress through the command-line.

SYNOPSIS

 wp 

SUBCOMMANDS

 cache         Adds, removes, fetches, and flushes the WP Object Cache object.
 cap          Adds, removes, and lists capabilities of a user role.
 cli          Reviews current WP-CLI info, checks for updates, or views defined aliases.
 comment        Creates, updates, deletes, and moderates comments.
 config        Generates and reads the wp-config.php file.
 core         Downloads, installs, updates, and manages a WordPress installation.
 cron         Tests, runs, and deletes WP-Cron events; manages WP-Cron schedules.
 db          Performs basic database operations using credentials stored in wp-config.php.
 embed         Inspects oEmbed providers, clears embed cache, and more.
 eval         Executes arbitrary PHP code.
 eval-file       Loads and executes a PHP file.
 export        Exports WordPress content to a WXR file.
 help         Gets help on WP-CLI, or on a specific command.
 i18n         Provides internationalization tools for WordPress projects.
 import        Imports content from a given WXR file.
 language       Installs, activates, and manages language packs.
 maintenance-mode   Activates, deactivates or checks the status of the maintenance mode of a site.
 media         Imports files as attachments, regenerates thumbnails, or lists registered image sizes.
 menu         Lists, creates, assigns, and deletes the active theme's navigation menus.
 network        Perform network-wide operations.
 option        Retrieves and sets site options, including plugin and WordPress settings.
 package        Lists, installs, and removes WP-CLI packages.
 plugin        Manages plugins, including installs, activations, and updates.
 post         Manages posts, content, and meta.
 post-type       Retrieves details on the site's registered post types.
 rewrite        Lists or flushes the site's rewrite rules, updates the permalink structure.
 role         Manages user roles, including creating new roles and resetting to defaults.
 scaffold       Generates code for post types, taxonomies, plugins, child themes, etc.
 search-replace    Searches/replaces strings in the database.
 server        Launches PHP's built-in web server for a specific WordPress installation.
 shell         Opens an interactive PHP console for running and testing PHP code.
 sidebar        Lists registered sidebars.
 site         Creates, deletes, empties, moderates, and lists one or more sites on a multisite installation.
 super-admin      Lists, adds, or removes super admin users on a multisite installation.
 taxonomy       Retrieves information about registered taxonomies.
 term         Manages taxonomy terms and term meta, with create, delete, and list commands.
 theme         Manages themes, including installs, activations, and updates.
 transient       Adds, gets, and deletes entries in the WordPress Transient Cache.
 user         Manages users, along with their roles, capabilities, and meta.
 widget        Manages widgets, including adding and moving them within sidebars.

Ví dụ bạn cần xem chi tiết các lệnh liên quan đến Plugin , trước hết các bạn nhấn phím Q để thoát khỏi giao diện trên và sử dụng lệnh tương ứng như sau:

wp plugin

Tại đây bạn sẽ được liệt kê các lệnh cụ thể được hỗ trợ với Plugin như: active, deactivate, delete, uninstall plugin..vv

[root@vutruso public_html]# wp plugin --allow-root
usage: wp plugin activate [<plugin>...] [--all] [--network]
  or: wp plugin auto-updates <command>
  or: wp plugin deactivate [<plugin>...] [--uninstall] [--all] [--network]
  or: wp plugin delete [<plugin>...] [--all]
  or: wp plugin get <plugin> [--field=<field>] [--fields=<fields>] [--format=<format>]
  or: wp plugin install <plugin|zip|url>... [--version=<version>] [--force] [--activate] [--activate-network] [--insecure]
  or: wp plugin is-active <plugin> [--network]
  or: wp plugin is-installed <plugin>
  or: wp plugin list [--<field>=<value>] [--field=<field>] [--fields=<fields>] [--format=<format>] [--status=<status>]
  or: wp plugin path [<plugin>] [--dir]
  or: wp plugin search <search> [--page=<page>] [--per-page=<per-page>] [--field=<field>] [--fields=<fields>] [--format=<format>]
  or: wp plugin status [<plugin>]
  or: wp plugin toggle <plugin>... [--network]
  or: wp plugin uninstall [<plugin>...] [--deactivate] [--skip-delete] [--all]
  or: wp plugin update [<plugin>...] [--all] [--exclude=<name>] [--minor] [--patch] [--format=<format>] [--version=<version>] [--dry-run] [--insecure]
  or: wp plugin verify-checksums [<plugin>...] [--all] [--strict] [--format=<format>] [--insecure]

See 'wp help plugin <command>' for more information on a specific command.

Một số câu lệnh thông dụng với WP-CLI

1. Cài mới 1 plugin bằng wp cli – update plugin bằng wp cli

Ví dụ bạn muốn cài đặt mới 1 plugin là wordpress-seo qua WP-CLI bạn có thể sử dụng lệnh (tên plugin là slug plugin: https://vi.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

wp plugin install wordpress-seo --allow-root

Sau khi cài xong bạn có thể active bằng lệnh:

wp plugin activate wordpress-seo --allow-root

Cài xong bạn ghét quá muốn deactive thì bạn dùng lệnh

wp plugin deactivate wordpress-seo --allow-root

Muốn xóa hẳn Yoast SEO bạn sử dụng câu lệnh

wp plugin uninstall wordpress-seo --allow-root

Ngoài ra một số câu lệnh khác mà thường dùng như:

2. List toàn bộ plugin đang sử dụng cho website

wp plugin list --allow-root

Cập nhật toàn bộ plugin lên phiên bản mới nhất

wp plugin update --all

Hủy kích hoạt toàn bộ plugin

wp plugin deactivate --all

3. Check phiên bản WordPress bạn đang sử dụng

wp core version --allow-root

4. Cập nhật wp-core cho website

wp core update --allow-root

5. Check sum WordPress core

wp checksum core --allow-root

[root@vutruso public_html]# wp checksum core --allow-root
Success: WordPress installation verifies against checksums.

6. Xóa toàn bộ transient

wp transient delete –all --allow-root

7. Export database (sao lưu database) bằng wp cli

wp db export my_database_backup.sql --allow-root

8. Import database (khôi phục database) bằng wp cli

wp db import <file>

8. Tối ưu database bằng wp cli

wp db optimize --allow-root

9. Sửa lỗi WordPress bằng wp cli

wp db repair --allow-root

10. Cập nhật SITE URLs bằng WP CLI

wp option update home https://vutruso.com
wp option update siteurl https://vutruso.com

11. Lấy danh sách tất cả user trong website

wp user list --allow-root

12. Tạo user mới với quyền quản trị viên

wp user create VTS quantri@vutruso.com --role=administrator --allow-root

Cập nhật thông tin tài khoản

wp user update vutruso --user_pass=vutruso_123pass --allow-root

Xóa thành viên

wp user delete vts --reassign=vts --allow-root

Thay đổi mật khẩu user

wp user update VUTRUSO --user_pass="NEW_PASSWORD" --allow-root

13. Lấy thông tin các theme đang sử dụng

wp theme list --allow-root

14. Cài đặt theme mới

wp theme install twentynineteen --allow-root

Active theme mới cài: wp theme activate twentynineteen --allow-root

15. Xóa cache với wp cli

wp-cli có thể thao tác với object-cache mà không yêu cầu bất kỳ plugin riêng biệt nào.

Để nhanh chóng xóa bộ object-cache banjc so thể dùng lệnh

wp cache flush

16. Regenerate Thumbnails

wp media regenerate --yes --only-missing

17. Tìm kiếm và thay thế

wp search-replace 'https://old.blog' 'https://new.blog' --skip-columns=guid

Đầu ra sẽ như sau:

+----------------------------------+-----------------------+--------------+------+
| Table              | Column        | Replacements | Type |
+----------------------------------+-----------------------+--------------+------+
| wp_actionscheduler_actions    | hook         | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_actions    | status        | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_actions    | args         | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_actions    | schedule       | 0      | PHP |
| wp_actionscheduler_actions    | extended_args     | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_groups    | slug         | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_logs     | message        | 0      | SQL |
| wp_commentmeta          | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_commentmeta          | meta_value      | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_author    | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_author_email | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_author_url  | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_author_IP   | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_content    | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_approved   | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_agent     | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_type     | 0      | SQL |
| wp_links             | link_url       | 0      | SQL |
| wp_links             | link_name       | 0      | SQL |
| wp_links             | link_image      | 0      | SQL |
| wp_links             | link_target      | 0      | SQL |
| wp_links             | link_description   | 0      | SQL |
| wp_links             | link_visible     | 0      | SQL |
| wp_links             | link_rel       | 0      | SQL |
| wp_links             | link_notes      | 0      | SQL |
| wp_links             | link_rss       | 0      | SQL |
| wp_options            | option_name      | 0      | SQL |
| wp_options            | option_value     | 6      | PHP |
| wp_options            | autoload       | 0      | SQL |
| wp_postmeta           | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_postmeta           | meta_value      | 36      | PHP |
| wp_posts             | post_content     | 425     | PHP |
| wp_posts             | post_title      | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_excerpt     | 2      | SQL |
| wp_posts             | post_status      | 0      | SQL |
| wp_posts             | comment_status    | 0      | SQL |
| wp_posts             | ping_status      | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_password     | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_name       | 0      | SQL |
| wp_posts             | to_ping        | 0      | SQL |
| wp_posts             | pinged        | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_content_filtered | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_type       | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_mime_type    | 0      | SQL |
| wp_term_taxonomy         | taxonomy       | 0      | SQL |
| wp_term_taxonomy         | description      | 0      | SQL |
| wp_termmeta           | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_termmeta           | meta_value      | 0      | SQL |
| wp_terms             | name         | 0      | SQL |
| wp_terms             | slug         | 0      | SQL |
| wp_usermeta           | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_usermeta           | meta_value      | 7      | PHP |
| wp_users             | user_login      | 0      | SQL |
| wp_users             | user_nicename     | 0      | SQL |
| wp_users             | user_email      | 0      | SQL |
| wp_users             | user_url       | 0      | SQL |
| wp_users             | user_activation_key  | 0      | SQL |
| wp_users             | display_name     | 0      | SQL |
| wp_wc_product_meta_lookup    | sku          | 0      | SQL |
| wp_wc_product_meta_lookup    | stock_status     | 0      | SQL |
| wp_wc_product_meta_lookup    | tax_status      | 0      | SQL |
| wp_wc_product_meta_lookup    | tax_class       | 0      | SQL |
| wp_wc_tax_rate_classes      | name         | 0      | SQL |
| wp_wc_tax_rate_classes      | slug         | 0      | SQL |
| wp_woocommerce_order_itemmeta  | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_woocommerce_order_itemmeta  | meta_value      | 0      | PHP |
| wp_woocommerce_payment_tokenmeta | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_woocommerce_payment_tokenmeta | meta_value      | 0      | SQL |
| wp_wpr_rocket_cache       | url          | 0      | SQL |
| wp_wpr_rocket_cache       | status        | 0      | SQL |
| wp_wpr_rucss_used_css      | url          | 2732     | SQL |
| wp_wpr_rucss_used_css      | css          | 0      | SQL |
| wp_wpr_rucss_used_css      | hash         | 0      | SQL |
| wp_wpr_rucss_used_css      | error_code      | 0      | SQL |
| wp_wpr_rucss_used_css      | error_message     | 0      | SQL |
| wp_wpr_rucss_used_css      | unprocessedcss    | 0      | SQL |
| wp_wpr_rucss_used_css      | job_id        | 0      | SQL |
| wp_wpr_rucss_used_css      | queue_name      | 0      | SQL |
| wp_wpr_rucss_used_css      | status        | 0      | SQL |
+----------------------------------+-----------------------+--------------+------+
Success: Made 3208 replacements.

18. Update lại permalink

wp rewrite flush

19. Cập nhật lại permalink

Cập nhật url tại đường dẫn tĩnh trong WordPress bằng lệnh dưới đây.

https://vutruso.com/wp-admin/options-permalink.php

wp option update permalink_structure /%postname%/
wp rewrite structure /%postname%/

20. WP CLI cho plugin Litespeed và WP-Rocket

Ngoài ra nếu bạn sử dụng Litespeed cache và muốn sử dụng các câu lệnh để quản lý có thể tham khảo tại: https://docs.litespeedtech.com/lscache/lscwp/cli/

Hoặc : https://docs.wp-rocket.me/article/1497-wp-cli-interface-for-wp-rocket

21. WP-CLI Database Functions Cheat Sheet

Cache
1wp cache add
2wp cache decr
3wp cache delete
4wp cache flush
5wp cache get
6wp cache incr
7wp cache replace
8wp cache set
9wp cache type
Cap
1wp cap add
2wp cap list
3wp cap remove
Cli
1wp cli alias
2wp cli check-update
3wp cli cmd-dump
4wp cli completions
5wp cli has-command
6wp cli info
7wp cli param-dump
8wp cli update
9wp cli version
Comment
1wp comment approve
2wp comment count
3wp comment create
4wp comment delete
5wp comment exists
6wp comment generate
7wp comment get
8wp comment list
9wp comment meta
10wp comment recount
11wp comment spam
12wp comment status
13wp comment trash
14wp comment unapprove
15wp comment unspam
16wp comment untrash
17wp comment update
18wp comment meta add
19wp comment meta delete
20wp comment meta get
21wp comment meta list
22wp comment meta patch
23wp comment meta pluck
24wp comment meta update
Config
1wp config create
2wp config delete
3wp config get
4wp config has
5wp config list
6wp config path
7wp config set
Core
1wp core check-update
2wp core download
3wp core install
4wp core is-installed
5wp core multisite-convert
6wp core multisite-install
7wp core update-db
8wp core update
9wp core verify-checksums
10wp core version
Cron
1wp cron event
2wp cron schedule
3wp cron test
4wp cron event delete
5wp cron event list
6wp cron event run
7wp cron event schedule
8wp cron schedule list
Db
1wp db check
2wp db cli
3wp db create
4wp db drop
5wp db export
6wp db import
7wp db optimize
8wp db prefix
9wp db query
10wp db repair
11wp db reset
12wp db search
13wp db size
14wp db tables
Embed
1wp embed cache
2wp embed fetch
3wp embed handler
4wp embed provider
5wp embed cache clear
6wp embed cache find
7wp embed cache trigger
8wp embed handler list
9wp embed provider list
10wp embed provider match
Language
1wp language core
2wp language core activate
3wp language core install
4wp language core list
5wp language core uninstall
6wp language core update
Media
1wp media image-size
2wp media import
3wp media regenerate
Menu
1wp menu create
2wp menu delete
3wp menu item
4wp menu list
5wp menu location
6wp menu item add-custom
7wp menu item add-post
8wp menu item add-term
9wp menu item delete
10wp menu item list
11wp menu item update
12wp menu location assign
13wp menu location list
14wp menu location remove
Network
1wp network meta
2wp network meta add
3wp network meta delete
4wp network meta get
5wp network meta list
6wp network meta patch
7wp network meta pluck
8wp network meta update
Option
1wp option add
2wp option delete
3wp option get
4wp option list
5wp option patch
6wp option pluck
7wp option update
Package
1wp package browse
2wp package install
3wp package list
4wp package path
5wp package uninstall
6wp package update
Plugin
1wp plugin activate
2wp plugin deactivate
3wp plugin delete
4wp plugin get
5wp plugin install
6wp plugin is-installed
7wp plugin list
8wp plugin path
9wp plugin search
10wp plugin status
11wp plugin toggle
12wp plugin uninstall
13wp plugin update
14wp plugin verify-checksums
Post-type
1wp post-type get
2wp post-type list
Post
1wp post create
2wp post delete
3wp post edit
4wp post generate
5wp post get
6wp post list
7wp post meta
8wp post term
9wp post update
10wp post meta add
11wp post meta delete
12wp post meta get
13wp post meta list
14wp post meta patch
15wp post meta pluck
16wp post meta update
17wp post term add
18wp post term list
19wp post term remove
20wp post term set
Profile
1wp profile eval-file
2wp profile eval
3wp profile hook
4wp profile stage
Rewrite
1wp rewrite flush
2wp rewrite list
3wp rewrite structure
Role
1wp role create
2wp role delete
3wp role exists
4wp role list
5wp role reset
Scaffold
1wp scaffold _s
2wp scaffold block
3wp scaffold child-theme
4wp scaffold plugin-tests
5wp scaffold plugin
6wp scaffold post-type
7wp scaffold taxonomy
8wp scaffold theme-tests
Sidebar
1wp sidebar list
Site
1wp site activate
2wp site archive
3wp site create
4wp site deactivate
5wp site delete
6wp site empty
7wp site list
8wp site mature
9wp site option
10wp site private
11wp site public
12wp site spam
13wp site unarchive
14wp site unmature
15wp site unspam
16wp site option add
17wp site option delete
18wp site option get
19wp site option list
20wp site option patch
21wp site option pluck
22wp site option update
Super-admin
1wp super-admin add
2wp super-admin list
3wp super-admin remove
Taxonomy
1wp taxonomy get
2wp taxonomy list
Term
1wp term create
2wp term delete
3wp term generate
4wp term get
5wp term list
6wp term meta
7wp term recount
8wp term update
9wp term meta add
10wp term meta delete
11wp term meta get
12wp term meta list
13wp term meta patch
14wp term meta pluck
15wp term meta update
Theme
1wp theme activate
2wp theme delete
3wp theme disable
4wp theme enable
5wp theme get
6wp theme install
7wp theme is-installed
8wp theme list
9wp theme mod
10wp theme path
11wp theme search
12wp theme status
13wp theme update
14wp theme mod get
15wp theme mod remove
16wp theme mod set
Transient
1wp transient delete
2wp transient get
3wp transient set
4wp transient type
User
1wp user add-cap
2wp user add-role
3wp user create
4wp user delete
5wp user generate
6wp user get
7wp user import-csv
8wp user list-caps
9wp user list
10wp user meta
11wp user remove-cap
12wp user remove-role
13wp user reset-password
14wp user session
15wp user set-role
16wp user spam
17wp user term
18wp user unspam
19wp user update
20wp user meta add
21wp user meta delete
22wp user meta get
23wp user meta list
24wp user meta patch
25wp user meta pluck
26wp user meta update
27wp user session destroy
28wp user session list
29wp user term add
30wp user term list
31wp user term remove
32wp user term set
Widget
1wp widget add
2wp widget deactivate
3wp widget delete
4wp widget list
5wp widget move
6wp widget reset
7wp widget update

Kết luận

Ở trên là những kiến thức cơ bản nhất để , ngoài một số thứ mình nêu trong bài viết bạn có thể đọc tài liệu trên Github để có thể hiểu và vận dụng các câu lệnh trong việc được dễ dàng và thuận tiện nhất.

Chúc bạn thành công.

daotiendung

Tiến Dũng Đào chuyên quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress với hơn 5 năm phát triển theme và plugin. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch, tập võ và chia sẻ các kiến thức cho mọi người.

Bài viết liên quan