WordPress được thiết kế chạy trên cơ sở dữ liệu MySQL là chủ yếu, tối ưu hóa MySQL là một vấn đề rất quan trọng nếu bạn muốn cho WordPress chạy nhanh hơn trên phần cứng mà bạn sử dụng. Trước khi MySQL 5.5 được phát hành, MyISAM là một công cụ lưu trữ mặc […]