Kể từ phiên bản WooCommerce 4.0, các menu như Marketing Menu, Extensions Menu, My Subscriptions, Marketplace, Password Strength Meter, WooCommerce Desktop Widget là những tiện ích được thêm vào mình nghĩ không cần thiết, bạn có thể xem xét nếu cảm thấy không cần thiết như mình thì hãy xóa chúng đi cho nhẹ và […]