Thêm cột ID cho phần danh sách bài viết, sản phẩm, CPT… bất kỳ

1 dự án mới đây tôi có code shortcode để người dùng lấy ID của các tên sản phẩm (không dùng WooCommerce mà dùng custom post type tạo ra post type san-pham), để tiện lợi cho khách xác định được ID sản phẩm thì tôi có thêm vào 1 cột ID sản phẩm như hình phía dưới.

Nếu bạn cũng có 1 custom post type nào đó cần hiển thị cột ID các bài viết thì có thể sử dụng code dưới đây. Thay {your_custom_post_type} thành tên custom post type là được.

// Add custom column header
function vutruso_custom_post_id_column_header($columns) {
  $columns['post_id'] = 'Post ID';
  return $columns;
}
add_filter('manage_{your_custom_post_type}_posts_columns', 'vutruso_custom_post_id_column_header');

// Add data to custom column
function vutruso_custom_post_id_column_data($column, $post_id) {
  if ($column === 'post_id') {
    echo $post_id;
  }
}
add_action('manage_{your_custom_post_type}_posts_custom_column', 'vutruso_custom_post_id_column_data', 10, 2);

Ngoài ra, tôi cũng có thêm vào 1 cột ID cho custom taxonomy nữa để khách tiện code danh mục sản phẩm, nếu cần bạn có thể tham khảo code dưới đây.

Nhớ thay {your_taxonomy_name} thành tên tax mà bạn đã tạo.

// Add custom column header
function vutruso_taxonomy_id_column($columns) {
  $columns['taxonomy_id'] = 'ID';
  return $columns;
}
add_filter('manage_edit-{your_taxonomy_name}_columns', 'vutruso_taxonomy_id_column');

// Add data to custom column
function vutruso_taxonomy_id_column_data($content, $column_name, $term_id) {
  if ($column_name === 'taxonomy_id') {
    return $term_id;
  }
  return $content;
}
add_filter('manage_{your_taxonomy_name}_custom_column', 'vutruso_taxonomy_id_column_data', 10, 3);

Code trên đơn giản như vậy thôi, hy vọng bài viết note ngắn này sẽ giúp ích được cho nhiều người.

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
user

Yêu thích Võ thuật và Công nghệ thông tin, thích viết và chia sẽ về 2 lĩnh vực này thế thôi :D

Bài viết liên quan